STUDENTSKI REČNIK Pojmovi sa kojima ćete se susretati tokom studiranja

Alo Redakcija

10:26

Zanimljivosti 0

STUDENTSKI REČNIK Pojmovi sa kojima ćete se susretati tokom studiranja
pixabay

Kada upišete fakultet susrećete se sa mnogim nepoznatim pojmovima. Potpuna zabuna u glavi kada studenti čuju reči poput kolokvijum, semestar, espb bodovi, koncept. I dok se navikavate na studije, gradivo, upoznajete nove ljude, u svoj rečnik usvajate, vama do tada nepoznate pojmove.

Pojmovi sa kojima ćete se sretati svakodnevno su:

Brucoš– student koji je upisao prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Brucošijada– studentske žurke organizovane povodom upisa novih studenata.

Budžet– finansiranje studija iz državnog budžeta.

ESPB– Evropski sistem prenosa bodova, tokom svake godine imate 60espb, a svaki predmet nosi određeni broj bodova. Da biste ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta, potrebno je da ostvarite minimum 48espb.

Indeks– indeks je u suštini vaša studentska knjižica, tu vam se unosi bodovi sa vežbi, kolokvijuma, ali i ocene. Indeks možete koristiti i za dobijanje popusta za muzeje, pozorišta , ali i za autobuske karte.

printscreenISCS kartica– ISIC kartica (International Student Identity Card) je međunarodna studentska ID kartica koja predstavlja dokaz da ste student. Ona se koristi na mnogim svetskim univerzitetima i školama, a prema zvaničnim podacima uz tu karticu možete ostvariti preko 35 hiljada popusta u 112 zemalja u svetu koji uključuju muzeje, autobuske, železničke i avio kompanije, hotele, trgovačke centre, festivale, manifestacije i drugo. U tom smislu ona zamenjuje indeks.

ISIC kartica se može koristiti i za  obroke u studentskoj menzi – uglavnom se na nju uplaćuju obroci i svaki put kada odete u menzu, date karticu i skine vam se jedan obrok – doručak, ručak ili večera. Može se skinuti najviše dva obroka jedne vrste na dan, ukupno 6.

Ispit– u suštini ispit predstavlja produkt vašeg celokupnog rada. U zavisnosti od predmeta ispit može biti pismeni, usmeni ili praktični. Česti su slučajevi da ispit bude i kombinovani. Na ispit obavezno ponesite indeks i pribor za pisanje.

Ispitni rokovi– u zavisnosti od fakulteta, razlikuje se i broj ispitnih rokova. Uglavnom su to januarski, februarski, aprilski, junski i septembarski ispitni rok.

Kolokvijum– kolokvijum je u suštini test koji polažete pre ispita. Uveden je u okviru Bolonjskog sistema, radi olakšavanja polaganja ispita i u okviru njega se oslobađate dela gradiva. Na nekim fakultetima uz pomoć kolokvijuma, možete da položite ispit.

Koncept– predstavlja vaše beleške, kada izvučete ispitno pitanje. Može vam pomoći da bolje organizujete svoje odgovaranje i imate okviran plan. Uglavnom imate 10-15 minuta, za pisanje koncepta.

Konsultacije– konsultacije su vreme kada studenti mogu, van predavanja, da pitaju profesore ili asistente sve što im nije jasno u vezi sa predmetom koji oni drže, ili pitanja u vezi sa seminarskim radovima i slično. Svaki profesor i asistent je u obavezi da drži konsultacije, i one su uglavnom u određenom terminu svake nedelje. Takođe treba imati u vidu da većina profesora ne drži konsultacije u ispitnom roku, pa zato treba unapred proći kroz gradivo i pripremiti sva pitanja.

Nostrifikacija– predstavlja proces gde se diploma izjednačava sa diplomom nekog univerziteta u inostranstvu. Proces nostrifikacije uključuje i prevođenje diplome, a to se obavlja kod sudskog tumača.

Ocena– ocena predstavlja brojčanu vrednost vašeg znanja, a ocene na fakultetu se kreću od 5 do 10, a da biste položili ispit, morate dobit minimum ocenu 6.

Overa semestra– je obaveza svakog studenta koja se obavlja na kraju svakog semestra i predstavlja uslov za upis narednog. Na nekim fakultetima je prvo potrebno skupiti potpise svih profesora kod kojih ste slušali predavanja.

Praksa– na skoro svim fakultetima je obavezna praksa u trećoj ili četvrtoj godini, ona se obavlja u firmama ili državnim institucijama u zavisnosti od prirode fakulteta.

Predavanja– kao što ste imali časove u školi, tako na fakultetu imate predavanja. Njih drže profesori i traju od 45 minuta od 2-3h, tokom dana uglavnom imate jedno do dva predavanja.

Predispitne obaveze– u predispitne obaveze spadaju kolokvijumi, a neretko su tu i vežbe i prisustvo na predavanjima. Da biste izašli na ispit neophodno je da položite predispitne obaveze.

Predrok– neki profesori daju mogućnost polaganja ispit pre zvaničnog ispitnog roka, što vam može olakšati polaganje ispita tokom rokova.

Prijava ispita– prijava ispita se odvija preko vašeg naloga na e-studentu. Ukoliko ste iskoristili besplatne prijave, potrebno je da novac uplatite na vaš studentski račun i jednostavno prijavite ispite.

Prosek–  Prosek se na fakultetu računa tako što se zbir svih ocena podeli sa brojem položenih ispita. Prosek vam može značiti za dobijanje stipendije ili kredita, a u određenim slučajevima i za upis na master studije.

Samofinansiranje– ukoliko niste ostvarili uslov za budžet, sami plaćate školarinu

Semestar– ono što je polugodište u srednjoj školi, na fakultetu je semestar. Fakultetska godina uglavnom ima dva semestra, a u njima slušate različite predmete, ponekad predmet traje i dva semestra.

Sistematski pregled– studenti su u obavezi da odu na sistematski pregled u prvoj i trećoj godini. Sistematski pregled se obavlja u Studentskoj poliklinici, studenti tada dobijaju pečat u indeksu da mogu da upišu sledeću godinu. Uglavnom se organizuju grupni sistematski pregledi da bi se izbegle gužve.

Za devojke sistematski pregled obuhvata pregled lekara opšte prakse, stomatologa i ginekologa, dok je za momke pregled kod lekara opšte prakse i stomatologa.

Skripte– u suštini predstavljaju skraćeno gradivo. Stariji studenti ih prave uz korišćenje knjige i na taj način pronalaze odgovore na ispitna pitanja. Uglavnom možete pronaći skripte i za ispite i za predispitne obaveze u kopirnicama u blizini vaših fakulteta.

Studentska služba– Studentska služba postoji na svakom fakultetu, a u njoj se vrši upis i ispis studenata, prijavljivanje ispita, izdavanje diploma, izračunavanje statistika vezanih za studiranje i slično. Takođe, studenti mogu da se obrate studentskoj službi da reše bilo kakav problem vezan za prijavu ispita, upis ocene, i slično.

Studentski parlament– predstavlja organizaciju studenata, koja se zalaže za prava svih studenata. Članovi parlamenta se biraju na studentskim izborima koji se održavaju svake druge godine.

Sufinansiranje– neki fakulteti imaju opciju sufinansiranja. Ukoliko ostvarite uslov za budžet, a ispod crte ste, fakultet vam može umanjiti školarinu od 10% do 90%.

Upis ocene– nakon položenog ispita, profesori organizuju određeni datum i vreme kada se upisuje ocena u indeks, ovo se uglavnom odnosi na pismene ispite.

Uslov– da biste se upisali na budžet, potrebno je da ostvarite minimum 48espb. Dok je za upis na samofinansiranje na nekim fakultetima uslov 37epsb osvojenih u tekućoj godini studija.

Vežbe– predstavljaju praktičan rad na predmetu, uglavnom ih drže asistenti. Fokus se stavlja na aktivnost studenata. Na nekim vežbama ćete imati mini testove ili esejska pitanja.

Komentari (0)

Loading